כתובת:

רח' הצנחנים 31, פתח-תקוה 4946441

דוא"ל:

asher@law-toledano.com

טלפון:

03-9046460

נייד:

050-7403640

הכנת שומות עצמיות

משרדנו עוסק בהכנת שומות עצמיות (ע"ג טפסי 2990 ו- 2990א) עבור עורכי דין והציבור הרחב. החל מיום ה- 1.1.2014 נדרשים עורכי דין ברוב המקרים הבאים בפניהם, להכין שומות עצמיות למס שבח כחלק מטפסי הדיווח.הוראות החוק הפתלתלות והקושי בהבנת החוק והוראות הביצוע שיצאו תחת ידיה של רשות המיסים, הובילה את משרדנו ליתן מענה מיסויי בעניין.הנכם מוזמנים ליצור עמנו קשר ונשמח לסייע לכם ובמחיר הוגן !!! בהכנת השומות העצמיות עבור קהל לקוחותיכם.

תיקון 76 לחוק מיסוי מקרקעין, אשר נכלל בחוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013-2014) ואשר תחולת מרבית הסעיפים המהותיים בו הנו מתאריך 1.1.2014, מהווה מהפכה במיסוי דירת מגורים מזכה.

עד לתיקון 76 הוראות מס שבח לגבי השבח, שנוצר בעת מכירת דירה שהינה דירת מגורים לא הבחינו לעניין הזכאות  לפטור ממס שבח על פי סעיפים 49 ב, בין מוכר שהנו תושב ישראל לבין מוכר שהנו תושב חוץ ( רק לגבי הזכאות לפטור לפי סעיף 49 ה' ולגבי הזכאות לפריסת השבח הראלי על פי הוראות סעיף 48 א (ה) (1) הייתה קיימת הבחנה כאמור והוראות סעיפים אלה התייחסו רק לתושב ישראל).

בעקבות תיקון 76 חלו הוראות הפטור על פי סעיף 49 רק על תושב ישראל ועל תושב חוץ, שימציא אישור משלטונות המס בארץ התושבות שלו על פיו אין לו דירת מגורים בארץ התושבות.עד לתיקון 76 כללו הוראות החוק שני "מסלולי מס":

1) פטור מלא ממס בשל כל השבח (ראלי ואינפלציוני חייב).

2) חיוב מלא במס.

 במסגרת תיקון 76 נוסף "מסלול מס" נוסף – סעיף 48 א (ב2) – המעניק פטור ממס על השבח הראלי [ הפטור לא חל על סכום אינפלציוני החייב שנצבר מיום הרכישה ועד 31.12.1993)], שנצבר על פי החישוב הלינארי, עד לתאריך 31 בדצמבר 2013.

במסגרת תיקון 76 צומצמו הוראות הפטור באמצעות ביטול סעיף 49 ב (1) שהעניק פטור במכירת דירת מגורים אחת ל- 4 שנים וחלו שינויים בהוראות סעיף 49 ב (2), המעניק פטור לבעל דירת מגורים יחידה, כמפורט להלן:

1) בוטלה הדרישה שלמוכר לא היו ב- 4 השנים שקדמו ליום המכירה יותר מדירת מגורים אחת.

2) נוספה דרישה, שהמוכר היה בעל זכות בדירה הנמכרת לפחות 18 חודשים מיום שהייתה לדירת מגורים (מניעת פטור במכירת דירה יחידה מיד לאחר גמר בנייתה).

הוספת סעיף 48 א (ב2) מאפשרת לכאורה לבעל מספר דירות מגורים למכור בתאריך 1.1.2014 עד שתי (2) דירות בפטור מלא ממס בגין השבח הראלי ובגין הסכום האינפלציוני.כדי למנוע את האפשרות לבצע מספר רב של מכירות בפטור מלא או חלקי, כאמור נקבעו בתיקון 76 הוראות מעבר לתקופה מתאריך 1.1.2014 ועד 31.12.2017 הכוללות, בין היתר, את ההוראות הבאות:

1) הוראות סעיף 49 ב (2) לא יחולו בתקופת המעבר על מוכר שבתאריך 1.1.2014 היו בבעלותו יותר מדירת מגורים אחת. דהיינו – אם "נכנסת" ליום 1.1.2014 עם יותר מדירה אחת ומכרת אותה, אז הדירה היחידה שנותרה לך לא תוכל להיחשב בתקופה זו כ"דירה יחידה".

2) סעיף 48 א (ב2) יחול בתקופת המעבר רק במכירה של עד 2 דירות מגורים, כאשר במכירת לפחות אחת מהדירות, יתקיים התנאי שחלפו 4 שנים מהמועד בו נמכרה דירת מגורים אחרת בפטור ממס כאמור בסעיף 49 ב (1) בנוסחו לפני תיקון 76.

רשות המסים פרסמה בתאריך 26.12.2013 הוראת ביצוע מקרקעין 5/2013 ,שהעתקה רצ"ב, בה נכללה הפרשנות להוראות תיקון 76.

 

"הוראת ביצוע  2013 – 5"

טופס השארת פנייה

דילוג לתוכן